För kontrollorgan

Kontrollorgan som vill få uppdrag av verkstäder att kontrollera verkstäderna utifrån Riktlinjer för skadeverkstad bör läsa detta.

Krav på kontrollorganet

1.1 Allmänt

1.1.1 Kontrollorganet skall ha någon typ av system kvalitetsstyrning, antingen ISO 9001 eller motsvarande system.

1.1.2 Kontrollorganet skall uppvisa dokumentation som visar erfarenhet från berörd branschen.

1.1.3 Kontrollorganet blir definitivt godkänd efter genomgången utbildning av Riktlinjerna tillsammans med BIL Sweden och MRF.

1.2 Oberoende och opartiskhet

1.2.1 Kontrollanten ska vara opartisk och självständig i förhållande till den verksamhet som kontrolleras.

1.2.2 Dokumenterad policy som påvisar hur kontrollorganet hanterar opartiskhet.

1.2.3 Kontrollanten, kontrollorganet eller dess moderorganisation ska inte väsentligt ha bidragit till eller granskat de förhållanden som ska kontrolleras för verkstadens räkning.

1.2.4 Kontrollanten ska inte vara verksam inom verkstaden, eller dess organisation.

1.2.5 Kontrollanten, eller dennes närstående, ska inte antas ha nytta eller lida skada av innehållet eller resultatet av kontrollen.

1.2.6 Kontrollorganet ska uppvisa dokumentation om hur systemen för dokumentation av resultat är separerade från eventuell övrig verksamhet.

1.3 Kontrollrapport och kontrollintyg

1.3.1 Vid avvikelse ska åtgärdsplan begäras från verkstaden, med krav på genomförande, och redovisning till kontrollorganet, av åtgärd inom sex månader från kontrolldatum.

1.3.2 Kontrollresultat ska anges som underkänt:

 1. Vid avvikelse på 7 eller fler kontrollpunkter
 2. Vid avvikelse på kontrollpunkt 4.2, 6.6, 6.7 eller 7.1 enligt kravspecifikation
 3. Om avvikelse kvarstår vid uppföljande kontroll (efter genomförd åtgärdsplan)

1.3.3 Vid godkänt resultat ska intyg utfärdas.

 

1.4 Kontrollmetod

1.4.1 Vid kontroll av verkstadsprocess för skadereparationer ska kontrollorganet använda kontroll­metod enligt avsnitt 4 Kravspecifikation.

1.4.2 Vid uppföljande kontroll efter avvikelse ska kontrollmetod enligt avsnitt 4 Kravspecifikation, användas för berörda kontrollpunkter.

1.5 Kontrolluppdrag

1.5.1 Kontrollorganets kontrollbesök ska anmälas till verkstaden minst två veckor före planerat besök. Undantag kan gälla stickprovskontroller enligt punkt 7.2 i kravspecifikationen.

 

Rutin för kontrollorgan – skall uppdateras

Datum: 2016-10-25
Utgåva: 03

Rutin som beskriver hur det ska gå till att rapportera verkstäder som uppfyller Riktlinjer för skadeverkstad. I detta första skede hålls rutinen mycket enkelt, kontrollorganet skall:

 1. Kontakta BIL Sweden (riktlinjer @ bilsweden.se) eller MRF för att boka tid för utbildning/information om bakgrund och syfte med riktlinjerna, samt hur dokumentet och redovisning av kontrollresultat skall utföras.
  Målet är att få enhetlig bedömning av kontrollpunkterna i dokumentet.
 1. Ackrediteras hos Swedac, swedac.se .
  Kontrollorganet ackrediteras för ISO 17020 och dokument Riktlinjer för Skadeverkstad. Det är ett org.no som blir ackrediterat, ej personen.
 1. Verkstaden kontaktar kontrollorganet för att bli kontrollerad. Kontrollorganet kontrollerar verkstäder enligt dokumentet och bedömningsmanualen. Riktlinjerna finns på http://www.bilsweden.se/servicemarknad/skadeverkstad respektive http://www.mrf.se/riktlinjer-for-skadeverkstad/.Bedömningsmanualen skickas mot begäran, maila riktlinjer @ bilsweden.se.
 1. Kriterier för godkänt:
  • Vid underkänd på sju eller fler punkter underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Vid underkänd på punkter som är krav-satt underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, och godkänd på nämnda punkter, blir verkstaden godkänd. Datum för intyget är det datum då processen startade.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, men inte godkänd på någon av nämnda punkter, blir verkstaden ej godkänd. Helt ny kontroll behövs.
 1. Fylla i resultatet i godkändlistan (mallen erhålls vid ackreditering eller från styrgruppen 2016_10_24_godkända_skadeverkstader_v001.xlsx)
 1. Maila godkändlistan till styrgruppen på riktlinjer @ bilsweden.se .
 1. Intyget (enligt mall) utfärdas av kontrollorganet. Intyget är märkt med verkstadens information, kontrollorganets information samt Swedacs kattfot.

 

Vid frågor så maila styrgruppen på ”riktlinjer @ bilsweden.se”.

Verkstäder som är godkända enligt riktlinjer för skadeverkstad kommer att anges på denna hemsida.

 

Kontrollrapport och intyg

ISO 17020 ställer vissa krav på på kontrollorganens kontrollrapport och intyg.

Standarden ISO/IEC 17020 säger att det i kontrollrapport eller kontrollintyg ska finnas ett uttalande om överensstämmelse, dvs om processen för skadereparationer uppfyller de krav som finns i riktlinjerna eller inte.

Utdrag ur 17020:

7.3.2 Kontrollrapport eller intyg ska vara internt spårbar till den eller de personer som utfört kontrollen.

7.4 Kontrollrapporter och kontrollintyg

7.4.1 Kontrolluppdrag ska redovisas i kontrollrapport eller kontrollintyg vars innehåll ska kunna uppvisas på begäran.

7.4.2 I varje kontrollrapport eller -intyg ska allt nedanstående anges:

 1. a) det utfärdande organets identitet,
 2. b) unik identifikation och datum för utfärdande,
 3. c) datum då kontrollen utfördes,
 4. d) kontrollerade föremåls identifikation,
 5. e) signatur eller annat belägg för godkännande från bemyndigad personal,
 6. f) ett uttalande om överensstämmelse där så är tillämpligt,
 7. g) kontrollresultaten utom i de fall de är behandlade enligt avsnitt 7.4.3.

ANM. Tilläggsuppgifter som kan ingå i kontrollrapporter eller -intyg anges i bilaga B.

7.4.3 Ett kontrollorgan ska utfärda ett kontrollintyg som inte innehåller kontrollresultaten (se 7.4.2 g) endast när kontrollorganet också kan utfärda en kontrollrapport som anger kontrollresultaten och då både kontrollintyget och kontrollrapporten är spårbara till varandra.

7.4.4 All information som anges i 7.4.2 ska rapporteras korrekt, noggrant och tydligt. Om kontrollrapporten eller kontrollintyget innehåller resultat som härrör från underleverantörer ska dessa resultat klart kunna identifieras.

7.4.5 Ändringar eller tillägg till en redan utfärdad kontrollrapport eller ett redan utfärdat kontrollintyg ska dokumenteras enligt relevanta krav i detta avsnitt (7.4). En ändrad rapport eller ett ändrat intyg ska ange den rapport eller det intyg som ersatts.