För kontrollorgan

Kontrollorgan som vill få uppdrag av verkstäder att kontrollera verkstäderna utifrån Riktlinjer för skadeverkstad bör läsa detta.

Krav på kontrollorganet

A. Krav på kontrollorganet

A.1 Allmänt

A.1.1 Kontrollorganet skall ha någon typ av system kvalitetsstyrning, antingen ISO 9001 eller motsvarande system. Dokument att skicka in.

A.1.2 Kontrollorganet skall uppvisa dokumentation som visar erfarenhet från berörd branschen. Dokument att skicka in.

A.1.3 Kontrollorganet blir definitivt godkänd efter genomgången utbildning av Riktlinjerna tillsammans med BIL Sweden och MRF.

A.2 Oberoende och opartiskhet

A.2.1 Kontrollanten skall vara opartisk och självständig i förhållande till den verksamhet som kontrolleras. Det skall gå minst ett år om en person byter roll.

A.2.2 Dokumenterad policy som påvisar hur kontrollorganet hanterar opartiskhet. Dokument att skicka in.

A.2.3 Kontrollanten, kontrollorganet eller dess moderorganisation skall inte väsentligt ha bidragit till eller granskat de förhållanden som skall kontrolleras för verkstadens räkning.

A.2.4 Kontrollanten skall inte vara verksam inom verkstaden, eller dess organisation. Minst ett år behöver gå om det är aktuellt för en coach att bli kontrollant på en specifik verkstad. En kontrollant kan övergå till rollen coach efter en månad.

A.2.5 Kontrollanten, eller dennes närstående, skall inte antas ha nytta eller lida skada av innehållet eller resultatet av kontrollen.

A.2.6 Kontrollorganet skall uppvisa dokumentation om hur systemen för dokumentation av resultat är separerade från eventuell övrig verksamhet. Dokument att skicka in.

A.3 Kontrollrapport och kontrollintyg

A.3.1 Vid avvikelse skall åtgärdsplan begäras från verkstaden, med krav på genomförande, och redovisning till kontrollorganet, av åtgärd inom fyra månader från kontrolldatum.

A.3.2 Fysisk uppföljning krävs vid mer än 10 avvikelser totalt eller mer än tre avvikelser på kravpunkterna (punkt 12, 22, 23, 24, 25).

A.3.3 Kontrollresultat skall anges som underkänt:

  1. Vid avvikelse på 7 eller fler kontrollpunkter.
  2. Vid avvikelse på kontrollpunkt 12, 22, 23, 24 eller 25 enligt kravspecifikation.
  3. Om avvikelse kvarstår vid uppföljande kontroll (efter genomförd åtgärdsplan).

A.3.4 När en verkstad fått underkänt och helt ny kontroll krävs sker det i överenskommelse med kontrollorganet. Ny kontroll får ej ske inom två månader från datumet då verkstaden underkändes.

A.3.5 Vid godkänt resultat skall intyg utfärdas.

A.4 Kontrollmetod

A.4.1 Vid kontroll av verkstadsprocess för skadereparationer skall kontrollorganet använda kontroll­metod enligt avsnitt 4 Kravspecifikation.

A.4.2 Vid uppföljande kontroll efter avvikelse skall kontrollmetod enligt avsnitt 4 Kravspecifikation, användas för berörda kontrollpunkter.

A.5 Kontrolluppdrag

A.5.1 Kontrollorganets kontrollbesök skall anmälas till verkstaden minst två veckor före planerat besök. Undantag kan gälla stickprovskontroller som beskrivs i kravspecifikationen.

A.6 Vid tvist eller oklarhet tages frågan till styrgruppen för arbetet, dvs MRF och BIL Sweden.

Rutin för kontrollorgan

2018_12_27_rutin_kontrollorgan_v010

Vid frågor så maila styrgruppen på ”riktlinjer @ bilsweden.se”.

Verkstäder som är godkända enligt riktlinjer för skadeverkstad kommer att anges på denna hemsida, detsamma gäller kontrollorgan.

När en verkstad genomgår en kontroll för att bli ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” godkänner verkstaden att resultaten delas med arbetsgruppen samt att resultaten kommer att vara en del av ett resultat som skall presenteras. Avsikten är att följa kvalitetsförändringar. En verkstad som blir kontrollerad utifrån Riktlinjer för skadeverkstad ger sitt medgivande att BIL Sweden och MRF tar del av det fullständiga resultatet av revisionsmaterialet från kontrollen av Riktlinjer för skadeverkstad som utförts av godkänd tredjeparts­kontroll­organs utsedda kontrollant för verkstäder. Revisionsmaterial med person­uppgifter (inklusive registreringsnummer) avpersonifieras eller tages bort innan det lämnas till BIL Sweden och MRF. Syftet med att BIL Sweden och MRF får ta del av materialet från kontroller är att kontinuerligt utveckla Riktlinjer för skadeverkstad.

Bara som info, inget krav inom ramen för Riktlinjerna: Kontrollrapport och intyg

ISO 17020 ställer vissa krav på på kontrollorganens kontrollrapport och intyg.

Standarden ISO/IEC 17020 säger att det i kontrollrapport eller kontrollintyg ska finnas ett uttalande om överensstämmelse, dvs om processen för skadereparationer uppfyller de krav som finns i riktlinjerna eller inte.

Utdrag ur 17020:

7.3.2 Kontrollrapport eller intyg ska vara internt spårbar till den eller de personer som utfört kontrollen.

7.4 Kontrollrapporter och kontrollintyg

7.4.1 Kontrolluppdrag ska redovisas i kontrollrapport eller kontrollintyg vars innehåll ska kunna uppvisas på begäran.

7.4.2 I varje kontrollrapport eller -intyg ska allt nedanstående anges:

  1. a) det utfärdande organets identitet,
  2. b) unik identifikation och datum för utfärdande,
  3. c) datum då kontrollen utfördes,
  4. d) kontrollerade föremåls identifikation,
  5. e) signatur eller annat belägg för godkännande från bemyndigad personal,
  6. f) ett uttalande om överensstämmelse där så är tillämpligt,
  7. g) kontrollresultaten utom i de fall de är behandlade enligt avsnitt 7.4.3.

ANM. Tilläggsuppgifter som kan ingå i kontrollrapporter eller -intyg anges i bilaga B.

7.4.3 Ett kontrollorgan ska utfärda ett kontrollintyg som inte innehåller kontrollresultaten (se 7.4.2 g) endast när kontrollorganet också kan utfärda en kontrollrapport som anger kontrollresultaten och då både kontrollintyget och kontrollrapporten är spårbara till varandra.

7.4.4 All information som anges i 7.4.2 ska rapporteras korrekt, noggrant och tydligt. Om kontrollrapporten eller kontrollintyget innehåller resultat som härrör från underleverantörer ska dessa resultat klart kunna identifieras.

7.4.5 Ändringar eller tillägg till en redan utfärdad kontrollrapport eller ett redan utfärdat kontrollintyg ska dokumenteras enligt relevanta krav i detta avsnitt (7.4). En ändrad rapport eller ett ändrat intyg ska ange den rapport eller det intyg som ersatts.