Riktlinjer för skadeverkstad

Riktlinjer för skadeverkstad är ett arbete där branschorganisationerna MRF, SFVF och BIL Sweden vill stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå en högre kvalitet.

Riktlinjerna har BIL Sweden, SFVF och MRF sammanställt med sina medlemmar utifrån erfarenhet och genom förfrågningar hos försäkringsbolag och fordonstillverkare. Några av de svenska försäkringsbolagen, som tillhandahåller fordonsförsäkringar, ställer sig bakom denna branschstandard såsom If, Folksam samt Dina Försäkringar.

Utöver dessa riktlinjer ställer både försäkringsbolag, biltillverkare och andra parter individuella krav. Fordonstillverkarna anser att denna lista är minimikrav på ett kvalitetsledningssystem för en skadeverkstad att utföra fackmässiga reparationer på person- och transportbilar. Grundförutsättningen är att företaget/verkstaden följer gällande lagstiftning.

Skadeverkstadens underleverantörer skall också följa dessa riktlinjer för att säkerställa fackmässiga reparationer.

Detta är ett levande dokument där alla punkter ständigt utvecklas och förtydligas.

Dokumentet är en kravspecifikation på ledningssystem för skadeverkstäder för person- och transportbilar upp till 3,5 ton, samt husbilar kategori II upp till 5 ton.

Dokumentet är gratis och fritt för samtliga att använda och finns på sidan ”Dokument” under fliken ”Riktlinjerna”.

Riktlinjerna

 • Utgör ett stöd för långsiktigt och målmedvetet arbetssätt för kvalitetssäkring.
 • Tydliggöra mål och planera för framgång.
 • Sammanställer information från olika källor (ex. verktyg, tid, lokaler, ekonomiska förutsättningar, etc).
 • Stödjer beslutsfattare och ger en övergripande bild av situationen.
 • Ger förutsättning att genomföra uppgifterna med kvalitet.
 • Följer upp och utvärdera resultaten.

Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier. Riktlinjerna ska bidra till att säkerställa kvaliteten på företagets/organisations produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter men också med avseende på kundnytta. Det finns fördelar med att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till ett integrerat verksamhetssystem.

Punkterna i nämnda riktlinjerna är minimumkrav för att säkerställa fackmässiga reparationer för skadeverkstäder. Fokus i dessa riktlinjer ligger på kvalitén av produkt/tjänst gentemot kund. När företagets ledningssystem/verksamhetssystem omfattar de punkter som listas i dessa riktlinjer ökar förutsättningarna för god kvalitet. Kontinuitet och uppföljning inom dessa områden har visat goda resultat för många av de som är anslutna i fordonsproducenternas nätverk.

Ledningssystem/standarder som rekommenderas utöver dessa riktlinjer är:

 • ISO 9001 för kvalitet
 • ISO 14001 för miljö
 • ISO/ICE 17020:2012 Standard för kontrollorgan
 • OHSAS 18001 för arbetsmiljö
 • FR2000