För verkstäder

Rutin för skadeverkstäder som vill vill bli godkända för, Riktlinjer för skadeverkstad

Datum: 2016-10-25
Utgåva: 03

 

Rutin som beskriver hur verkstäder som vill bli kontrollerade för Riktlinjer för skadeverkstad skall gå till väga. Verkstaden skall:

 1. Gå igenom dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. Riktlinjerna finns på http://www.bilsweden.se/servicemarknad/skadeverkstad respektive http://www.mrf.se/riktlinjer-for-skadeverkstad/.
 1. Vid behov gå igenom bedömningsmanualen. Bedömningsmanualen skickas mot begäran, maila riktlinjer@bilsweden.se. Bedömningsmanualen utvecklas just nu under pilottester.
 1. Kontakta det kontrollorgan du önskar. De kontrollorgan som är ackrediterade listas på Swedacs hemsida swedac.se (hösten 2016 pågår processen att ackreditera kontrollorgan).
 2. Kontrollorganet kommer till verkstaden för kontroll.
 1. Kriterier för godkänt:
  • Vid underkänd på sju eller fler punkter underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Vid underkänd på punkter som är krav-satt underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, och godkänd på nämnda punkter, blir verkstaden godkänd. Datum för intyget är det datum då processen startade.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, men inte godkänd på någon av nämnda punkter, blir verkstaden inte godkänd. Helt ny kontroll behövs.
 1. 1. Vid godkänt, efter korrigerade punkter, ger kontrollorganet verkstaden ett intyg som är giltigt ett år.
  Intyget skall efter utgånget datum sändas in till kontrollorganet eller styrgruppen för Riktlinjer för skadeverkstad.

6.2. Avser verkstaden att förlänga intyget riktlinjer för skadeverkstad, skall verkstaden i god tid före datum för intygets utgång kontakta ett kontrollorgan för ny genomgång av riktlinjer för skadeverkstad, därefter gäller kriterier för godkännande under punkt 5.
Vid frågor maila styrgruppen på riktlinjer@bilsweden.se .

Verkstäder som är godkända kommer att anges på denna hemsida.

 

Krav på verkstaden och dess process för skadereparationer

2.1 Verkstaden ska genomgå kontroll av kontrollorgan som ackrediterats[1] av SWEDAC för uppgiften.

2.2 Vid avvikelse efter kontroll ska åtgärdsplan upprättas över ej godkända punkter. Åtgärd ska genomföras och redovisas till kontrollorganet inom 6 månader från kontrolldatum.

2.3 Efter åtgärdade avvikelser ska verkstaden genomgå uppföljande kontroll av ackrediterat kontrollorgan.

2.4 Förnyad kontroll av ackrediterat kontrollorgan ska ske senast 12 månader efter föregående kontroll.

[1] Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

 

Kontrollrapport och kontrollintyg

1.2.1 Vid avvikelse (max 7 avvikelser) ska åtgärdsplan begäras från verkstaden, med krav på genomförande, och redovisning till kontrollorganet, av åtgärd inom 6 månader från kontrolldatum.

1.2.2 Kontrollresultat ska anges som underkänt

 • Vid avvikelse på 8 eller fler kontrollpunkter
 • Vid avvikelse på kontrollpunkt 4.2, 7.6, 7.7 eller 8.1 enligt kravspecifikation
 • Om avvikelse kvarstår vid uppföljande kontroll (efter genomförd åtgärdsplan)

1.2.3 Vid godkänt resultat ska intyg utfärdas.